Bērnu nodarbības

Bērnu garīgā audzināšana

Mūsu bērnu morālo īpašību attīstībai ir ļoti liela nozīme, ne tikai lai viņi izaugtu laimīgi, bet lai viņi spētu kalpot visas sabiedrības progresam.

Vecāki visā pasaulē meklē veidus, kā sniegt bērniem garīgu audzināšanu, kā veidot bērnos cēlu raksturu, lai viņu dzīve nestu augļus.

 Garīga un morāla audzināšana

Garīga audzināšana jau sen ir kļuvusi par bahāju kopienu kultūras aspektu. Dažādās apkaimēs arī Latvijā bahājieši un viņu draugi piedāvā morālās audzināšanas nodarbības, kas izglīto bērnu sirdis un prātus, papildinot izglītību, ko viņi saņem skolā.

Atvērtas visiem

Šīs nodarbības ir atvērtas dažādas izcelsmes un aprindu bērniem, un tās bieži notiek sadarbībā ar bērnu ģimenēm. Šīs nodarbības pamatojas uz Bahá’í ticības mācībām, un to mērķis ir iedvesmot bērnus mīlēt Dievu un visas pasaules lielo reliģiju dibinātājus.

Šīs nodarbības, kurās bērni mācās svētās vārsmas un apspriež problēmas, ar kurām viņi sastopas dzīvē, palīdz bērniem savā dzīvē un attiecībās ar savām ģimenēm un draugiem pamatoties uz garīgiem principiem – mīlestību, vienotību un taisnīgumu.

Šajās nodarbībās ir gaidīti visi bērni. Lai tajās piedalītos, viņiem ir vajadzīga vecāku piekrišana. Šīs nodarbības ietver īsas mācību stundas, pasākumus, kas palīdz attīstīt sabiedriskas prasmes un veidot draudzīgas attiecības, spēles, stāstus, kuros uzsvērti tikumi – draudzība, laipnība, augstsirdība – , kā arī mākslu un mūziku.