Kam bahājieši tic

Garīgās koncepcijas

Cilvēces vienotība ir galvenais princips, kam pakļautas visas Bahá’u’lláh mācības. Bahá’u’lláh mācīja, ka cilvēce pēc ilgiem un vētrainiem pusaudža gadiem beidzot tuvojas briedumam, kad iespējams panākt vienotību globālā un taisnīgā sabiedrībā. Šā mērķa sasniegšanai Bahá'í ticība nosaka personīgos morāles un uzvedības likumus, kā arī sabiedrības likumus un principus, ar kuru palīdzību tiks nodibināta cilvēces vienotība.

Bahājieši uzskata:

 • ka dzīves mērķis ir atzīt un pielūgt Dievu, būt tikumīgiem, veicināt cilvēces vienotību un virzīt uz priekšu nemitīgi progresējošo cilvēci;
 • ka visus cilvēkus radīja vienīgais Dievs un ka viņi veido vienu cilvēku dzimtu;
 • ka darbs, kas veikts kalpošanas garā, ir Dieva pielūgsme.

Bahājieši:

 • veic neatkarīgu patiesības izpēti;
 • ik dienas nododas lūgšanām un meklē saikni ar Dievu;
 • velta savu dzīvi kalpošanai cilvēcei;
 • draudzējas ar visu reliģiju piekritējiem;
 • uztur augstus morāles principus, tostarp uzticamību, šķīstību un godīgumu;
 • izvairās no materiālisma, no atbalsta kādai politiskai nostādnei, aprunāšanas, alkohola, narkotikām un azartspēlēm.

Sociālie principi ietver:

 • sieviešu un vīriešu līdztiesību;
 • atbrīvošanos no aizspriedumiem;
 • ekonomisko problēmu garīgu risinājumu;
 • galējas nabadzības un pārmērīgas bagātības likvidēšanu;
 • pasaules Nāciju sadraudzības izveidi;
 • visu reliģiju kopīgas izcelsmes un pamatmērķu vienotības atzīšanu;
 • zinātnes un reliģijas saskaņu kā zināšanu un prakses savstarpēji papildinošas sistēmas;
 • vispasaules papildu valodas, kā arī universālas rakstības, valūtas un svaru un mēru sistēmas ieviešanu.

Principi un prakse

Kļūt par bahājieti nozīmē atbildēt uz Dieva aicinājumu mūsdienās un pievienoties globālai sadraudzībai, kas apņēmusies palīdzēt cilvēcei sasniegt sen apsolīto pasaules miera, taisnīguma un vienotības laikmetu. Persona var kļūt par bahājieti, ja viņa vai viņš atzīst Bahá’u’lláh par šā laikmeta Dieva Vēstnesi un cenšas sekot Viņa likumiem un mācībām. Ārpus Latvijas apmeklējiet International Bahá'í website, lai iegūtu kontaktinformāciju savā valstī.

Dažas īpašības un prasības, kas nepieciešamas, lai ievērotu bahājiešiem raksturīgo dzīvesveidu, ir galvenokārt šādas:

 • Likumi, kas attiecas uz personīgajiem uzvedības un morāles principiem
 • Pārvaldība un vadība
 • Bahá'í ticības mācīšana
 • Kalpošana
 • Ziedošana Bahá'í ticības fondiem

Likumi, kas attiecas uz personīgajiem uzvedības un morāles principiem

Bahá'í ticībā pastāv noteikti personas garīgās un morālās dzīves un sabiedrības pārvaldības un attīstības likumi un priekšraksti. Personīgās dzīves likumi ietver ikdienas lūgšanas, gavēņa ievērošanu, atturēšanos no atbalsta kādai politiskai nostādnei un nodošanos kādam arodam vai profesijai. Pārējie morāles principi ietver aprunāšanas, ārpuslaulības seksa, homoseksuālisma, azartspēļu, alkohola un narkotisku vielu lietošanas nemedicīniskos nolūkos aizliegumu.

Laulība, kuru Bahá’u’lláh sauca par „labklājības un glābšanas cietoksni”, ir Bahá'í ticības neatņemama sastāvdaļa.. Bahājieši uzskata, ka monogāma laulība ir cilvēku sabiedrības pamatakmens un ka vīrs un sieva ir līdztiesīgi. Bahá'í ticība atbalsta laulības starp dažādu rasu cilvēkiem kā cilvēces vienotības konkrētu izpausmi. Laulības netiek iepriekš norunātas, bet, ja vēlamais partneris ir izvēlēts, abu partneru vecākiem ir jādod oficiāla piekrišana laulībām, pamatojoties uz izpratni, ka laulībām jābūt vienotības avotam arī sociālajā līmenī.

No cilvēkiem netiek gaidīts, ka viņi, kļūstot par bahājiešiem, nevainojami ievēros visus likumus, bet tiek cerēts, ka viņi apņemsies tiekties pēc šiem standartiem. Bahá’u’lláh saka, ka Viņa likumi ir „lāpas, kuras [Viņš] savā gādībā ir devis nest [saviem] kalpiem, tie ir atslēgas uz [Viņa] žēlastību”.

Pārvaldība un vadība

Bahá'í ticībā nav garīdzniecības vai mācītāja un misionāra darba. Tā vietā Bahá’u’lláh ir sniedzis norādījumus par Ticības lietu administrēšanu ar vēlētu, pie garīdzniecības nepiederīgu ticīgo padomju sistēmas palīdzību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Vispasaules Taisnīguma Nams ir pārvaldības orgāns, kas sastāv no deviņiem locekļiem, kurus ievēlē visas pasaules bahājiešu kopiena. Vispasaules Taisnīguma Namam Bahá’u’lláh ir piešķīris tiesības izdot likumus jautājumos, kas nav noteikti Bahá'í Svētajos Rakstos, un tas uztur bahājiešu kopienu vienotu un atsaucīgu pret mainīgās pasaules vajadzībām un apstākļiem.

Visas bahājiešu vēlēšanas ir aizklātas, un padomju locekļi tiek ievēlēti ar balsu vairākumu. Vēlēšanās nav nekādas kandidātu izvirzīšanas vai kampaņas. Bahá'í pārvaldes orgāni (padomes) pieņem lēmumus kolektīvi bezstrīdus kārtībā, kuru sauc par apspriedi. Bahājieši uzskata, ka šie pārvaldes orgāni, kas ir daļa no Bahá'í administratīvās iekārtas, nodrošina vienotas globālās sabiedrības funkcionēšanas modeli un pasaules tautu garīgu un materiālu labklājību. Bahājiešiem, kas ir sasnieguši 21 gada vecumu, ir tiesības vēlēt bahājiešu vēlēšanās un kalpot par Bahá'í administratīvo institūciju locekļiem.

Deviņpadsmitās dienas svētkos notiek galvenās bahājiešu sanāksmes, kurās tiek noturēti dievkalpojumi, pieņemti kopienas lēmumi un rīkoti saviesīgi pasākumi. Bahājiešu kalendārā ir 19 mēneši, un katra mēneša pirmajā dienā vietējās bahajiešu kopienas sapulcējas garīgām lūgšanām, administratīvām apspriedēm un draudzīgām sarunām. Dievkalpojumi ietver tekstu lasīšanu no Bahá'í Svētajien Rakstiem, kā arī citu reliģiju Svētajiem Rakstiem. Pēc lūgšanām un tekstu lasīšanas kopiena parasti notur atklātu apspriedi, lai dotu visiem kopienas locekļiem iespēju izteikt savu viedokli par kopienai svarīgiem jautājumiem un sniegt ieteikumus Vietējai garīgajai padomei.

Bahá'í ticības mācīšana

Ticība aizliedz jebkāda veida psiholoģisku spiedienu vai materiālu pamudinājumu, lai panāktu pievēršanos savai Ticībai, pamatojoties uz dziļu pārliecību, ka ikvienai personai ir tiesības un personīga atbildība pašiem izpētīt patiesību. Bahājieši cenšas dalīties ar Bahá’u’lláh vēsti ar savu ģimeni, draugiem, kaimiņiem un kolēģiem, saprotot, ka „tas, kam tas Kungs ir lēmis kļūt par iedarbīgāko līdzekli un varenāko instrumentu visas pasaules atveseļošanai, ir visu tās tautu apvienošanās vienam vispārējam mērķim, vienai kopīgai Ticībai”.

Vēl viens veids, kā bahājieši var mācīt Bahá'í ticību, ir pārcelties uz citu valsti vai kopienu kā „pionieriem”. Bahá'í ticības pionieru darbs atšķiras no tradicionālā misionāru darba ar to, ka tiem, kas to uzņemas, ir pašiem jāatrod darbs, jābūt patstāvīgiem un jāiekļaujas sevis izvēlētajās kopienās.

Kalpošana

Bahājiešiem kalpošana citiem cilvēkiem ir dzīves mērķis un nolūks. Jebkurš darbs vai profesija, kas veikta, lai kalpotu cilvēcei, tiek uzskatīta par augstāko Dieva pielūgsmes veidu. Savu bērnu izglītošana un rūpes par savu ģimeni arī tiek uzskatītas par slavējamiem kalpošanas un Dieva pielūgsmes veidiem.

Bez šiem personīgajiem kalpošanas veidiem bahājiešu kopiena veic kolektīvus kalpošanas projektus saskaņā ar prioritātēm un mērķiem, kurus noteicis Vispasaules Taisnīguma Nams. Šie kalpošanas veidi var būt pieaugušo mācību pulciņu vadīšana, mācības bērnu nodarbībās, pusaudžu grupu tikšanās un svētbrīžu programmu vadīšana. Bahājieši iesaistās arī daudzos dažādos sociālās un ekonomiskās attīstības projektos, lai uzlabotu cilvēces materiālo un garīgo labklājību.

Bahājiešu jaunieši un jaunietes gadu vai divus pēc mācībām vidusskolā vai mācību laikā koledžā, kalpo Bahá'í ticībai, lai gan no viņiem tas netiek prasīts. Bahājieši var izvēlēties no daudzām kalpošanas iespējām darbu kopienas attīstīšanā, izglītībā un citos sociālās kalpošanas veidos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Pirms bahājieši uzņemas kalpošanas saistības, viņi tiek mudināti lūgt Dievu par to un apspriesties ar savu ģimeni un vietējo garīgo padomi.

Ziedošana Bahá'í ticības fondiem

Ziedošanu Bahá'í ticības fondiem bahājieši uzskata par svētu pienākumu un privilēģiju. Tā ir arī privāta brīvprātīga rīcība, kas pieejama tikai bahājiešiem; nekādi līdzekļi vai ziedojumi netiek pieņemti no cilvēkiem, kas nepieder pie Bahá'í ticības. Starptautiskais Bahá'í ticības fonds, ko administrē Vispasaules Taisnīguma Nams, atbalsta ticības izaugsmi un attīstību visā pasaulē. Fonds palīdz arī uzturēt Ticības svētnīcas un citus dibinājumus Bahá'í ticības pasaules centrā Haifā, Izraēlā. Bahá'í ticības nacionālos fondus un vietējos fondus ikvienā valstī un apvidū administrē attiecīgi nacionālās garīgās padomes un vietējās garīgās padomes. Fondus izmanto, lai atbalstītu Bahá'í ticības centrus, skolas, izdevniecības, izglītības un sociālos kalpošanas projektus un citus pasākumus.

Lūgumi pēc ziedojumiem un personīgo ziedojumu apmēra novērtēšana nav atļauta. Tiek uzsvērta ziedojumu regularitāte un uzupurēšanās gars un nevis ziedojuma apjoms. Shoghi Effendi ir teicis, ka „ziedošana fondam ir kalpošana, ko var veikt ikviens ticīgais, vienalga, vai viņš ir nabadzīgs vai bagāts, jo tas ir garīgs pienākums, kuram ziedojuma lielums nav svarīgs. Tieši ziedotāja uzupurēšanās pakāpe un mīlestība, ar kādu viņš sniedz šo dāvanu, un draugu vienotība šajā kalpošanā nodrošina garīgu apliecinājumu…”